Navigácia

Maturita 2019

Žiaci so zdravotným znevýhodnením

 Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) môžu mať upravené podmienky na vykonanie MS.

Podľa upravených podmienok môže maturovať žiak  so ZZ vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu (IVP) spolu s ostatnými žiakmi.

Úpravy sa vzťahujú na jednotlivé časti MS, na cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti  maturantov z jednotlivých predmetov, na externé testy, písomné práce a maturitné zadania.

Úpravy sa týkajú predĺženia časového limitu pri riešení úloh testov EČ MS, úpravy alebo nahradenia niektorých úloh, grafickej úpravy testov EČ MS (zväčšenie písma, iná grafická úprava a formát úloh testu, iný spôsob záznamu odpovede, počúvania vstupného textu), prítomnosti tlmočníka posunkovej reči a asistenta. Uvedené sú v

V. časti prílohy vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. Žiaci so ZZ, na ktorých sa úpravy vzťahujú, sú žiaci so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, chorí a zdravotne oslabení, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami správania, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím.

Žiak so ZZ pri prihlasovaní na MS v prílohe oznámi spôsob vykonania MS. V prílohe sú uvedené osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný posudok odborníka (lekára, špeciálneho pedagóga alebo psychológa), ktorý má žiaka so ZZ vo svojej odbornej starostlivosti.

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS. Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika,  alebo občianska náuka. Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiaka so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
    Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
  • +421 x 0455369199

Fotogaléria